پرسشنامه تقلب تحصیلی – استفنز و گلباچ (۲۰۰۷)

پرسشنامه تقلب تحصیلی – استفنز و گلباچ (۲۰۰۷)

تقلب تحصیلی: تقلب رفتاری را نشان می­ دهد که از «هنجارهای اخلاقی» دور می­شود و بطور فریب­ آمیزی در تلاش برای به دست­آوردن چیزهای با ارزش، از قوانین تخلف می­ شود . مطالعات دیگر، پدیده تقلب علمی را به عنوان یک تضاد بین فرهنگ جوانان و هنجارهای سیستم آموزشی یا به عنوان نشانه ای از فرهنگ­ه ای متفاوت در برنامه­ های آموزشی متفاوت تلقی می­ کنند. شو و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهش خود دریافتند افرادی که اغلب تقلب می ­کنند، تقلب را به عنوان یک تخلف کمتر جدی در نظر می­ گیرند. نتایج تحقیقات دیگر نشان می­ دهد که اگرچه از نظر بسیاری از دانشجویان تقلب قبول نیست، اما با وجود داشتن این باور، هنوز مشارکت در رفتارهای تقلب علمی را گزارش کردند. در نهایت، باور دانش ­آموزان درباره جدیت تقلب با رفتار خاص تقلب آنان متفاوت است، به عنوان مثال، رفتارهایی از قبیل استفاده از یادداشت­ های دیگران را در مقایسه با دست­یابی به سؤالات امتحان قبل از جلسه امتحان کمتر جدی تلقی می­ کنند .

به منظور ارزیابی تقلب تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۴ گویه و چهار مولفه ادراک تقلب همسالان، باور به تقلب، خنثی سازی مسئولیت و رفتار تقلب می‌باشد که از پژوهش معتبر استفنز و گلباج (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.