پرسشنامه تمایل به ماندن در مرکز خرید – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه تمایل به ماندن در مرکز خرید – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

تمایل به ماندن در مرکز خرید: تمایل به ماندن، نوعی رفتار رویکردی در روانشناسی محیطی است. محققین رابطه میان رفتارهای رویکردی و حالات موثر مطلوب/برانگیختگی را تایید می کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی تمایل به ماندن در مرکز خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لوید و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.