پرسشنامه تناسب فرد – سازمان – لائور و کریستف برون (۲۰۰۱)

پرسشنامه تناسب فرد – سازمان – لائور و کریستف برون (۲۰۰۱)

تناسب فرد – سازمان بعنوان سازگاری بین فرد و سازمان تعریف شده است و زمانی روی می دهد که حداقل یک طرف نیازهای طرف مقابل را فراهم آورد یا ویژگی های اساسی آنها یکسان باشد یا هر دوی موارد اتفاق افتد.

به منظور سنجش و ارزیابی تناسب فرد – سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لائور و کریستف برون (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.