پرسشنامه تناسب فرد-شغل – مولکی و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه تناسب فرد-شغل – مولکی و همکاران (۲۰۰۶)

تناسب فرد-شغل اشارهای است به تناسب میان توانایی های یک فرد با تقاضاهای شغل و یا تناسب میان علایق و تمایلات فرد با ویژگی ها و مشخصه های شغلی.

به منظور سنجش و ارزیابی تناسب فرد-شغل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مولکی و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.