پرسشنامه توجیه تقلب – منگ و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه توجیه تقلب – منگ و همکاران (۲۰۱۴)

به منظور بررسی و ارزیابی توجیه تقلب توسط دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر منگ و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.