پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران – شاه پسند و همکاران (۱۳۸۶)

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران – شاه پسند و همکاران (۱۳۸۶)

به منظور سنجش میزان توسعه حرفه ای دبیران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۴ گویه و ابعاد مشارکت با همقطاران برای دستیابی به اهداف شغلی، تعهد در مبادله تجارب آموزشی، تمایل به ارزشیابی مداوم، دستیابی به فرصت های یادگیری و تجارب جدید، هدایت تحقیق عملیاتی فراگیران، آگاهی نسبت به مسایل آموزشی، تلاش در جهت بهبود کیفیت تدریس، مشارکت در کارگاه ها و سمینارها، فرصت برای تبادل تجارب و حمایت از تغییر می‌باشد که از پژوهش معتبر شاه پسند و همکاران (۱۳۸۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.