پرسشنامه رایگان تکنوفوبیا (ترس از تکنولوژی)

پرسشنامه رایگان تکنوفوبیا (ترس از تکنولوژی)

به منظور ارزیابی میزان تکنوفوبیا (ترس از تکنولوژی) می توان از پرسشنامه ۱۴ گویه ای که طراحی شده است، استفاده کرد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد.