پرسشنامه جانشین پروری – راسول (۲۰۰۵)

پرسشنامه جانشین پروری – راسول (۲۰۰۵)

جانشین پروری: مدیریت جانشین پروری اشاره به فرایند های دارد که طی آن ها استعدادهای انسانی سازمان، برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی در آینده، شناسایی شده و از طریق برنامه ریزی های متنوع آموزشی و پرورشی برای تصدی این مشاغل آماده شوند.

به منظور سنجش و ارزیابی جانشین پروری در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر راسول (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.