پرسشنامه رایگان جانشین پروری – متقی (۱۳۸۸)

پرسشنامه رایگان جانشین پروری – متقی (۱۳۸۸)

جانشین پروری نوعی برنامه ریزی نیروی کار است که بر آمادگی کارکنان برای جایگزینی پست های بلاتصدی متمرکز است و این تمرکز بیشتر در سطوح مدیریت ارشد و مدیران اجرایی قرار دارد.

به منظور سنجش جانشین پروری در کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که بر اساس مدل ارائه شده توسط متقی و بهشتی فر (۱۳۸۸) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۳ گویه و ابعاد عوامل سازمانی، عوامل فردی و عوامل فرایندی می‌باشد که از پژوهش معتبر متقی (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند.