پرسشنامه جو سازمانی – مهدی (۱۳۹۵)

پرسشنامه جو سازمانی – مهدی (۱۳۹۵)

جو سازمانی: به تصورات، احساسات و ارزش کارکنان در محیط کارشان اطلاق می شود، همینطور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و و فاداری را نیز شامل می شود.که تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند فضای فیزیکی، قوانین سازمانی حاکم و ویژگی رفتاری افراد در محیط کار قرار می گیرد.

به منظور سنجش و ارزیابی جو سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ۵ بعد توجه به رویه ها، توجه به ارتباطات، اهداف سازمان، توجه به نقش و پاداش سازمانی می‌باشد که از پژوهش معتبر مهدی (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.