پرسشنامه جو سازمانی – هالپین و کرافت (۱۹۶۳) – ۳۸ گویه ای

پرسشنامه جو سازمانی – هالپین و کرافت (۱۹۶۳) – ۳۸ گویه ای

جو سازمانی: ویژگی های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تاثیر می گذارد، جو سازمانی نامیده می شود. این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف های آنان از ویژگی های درونی سازمان سنجیده می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی جو سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۸ گویه و ابعاد جو حمایتی، دستوری، تحدیدی، همکارانه، صمیمی و تظاهر به کار می‌باشد که از پژوهش معتبر هالپین و کرافت (۱۹۶۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.