پرسشنامه جو عاطفی خانواده – هیل برن (۱۹۶۴)

پرسشنامه جو عاطفی خانواده – هیل برن (۱۹۶۴)

منظور از جو عاطفی خانواده نحوه ­ی ارتباط و طرز برخورد افراد یک خانواده باهم است. جو عاطفی خانواده نظر افراد خانواده نسبت به هم احساسات و علاقه آنها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آنها در کارهای هم و همکاری یا رقابت آنها با یکدیگر، نحوه ارتباطشان را نشان می­دهد.

به منظور ارزیابی جو عاطفی خانواده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد محبت، نوازش، تایید کردن، تجربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد و احساس امنیت می‌باشد که از پژوهش معتبر هیل برن (۱۹۶۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در سه مطالعه در سال های ۱۳۷۷، ۱۳۷۹ و ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.