پرسشنامه رایگان حاشیه نشینی

پرسشنامه رایگان حاشیه نشینی

حاشیه نشینی: حاشیه نشینان کسانی هستند که در سکونتگاه های غیر متعارف با ساکنان بافت اصلی شهر زندگی می کنند.گروه های مزبور بیشتر بر اثر نیروهای دافعه خاستگاه، چون فقر و بیکاری و کمتر عوامل جاذب شهری، از زادگاه خود روستا، ایل و شهر رانده شده و به شهرهای دیگر روی می آورند. از آن جایی که اکثر این گروه ها بی سواد بوده، آمادگی لازم را در جهت جذب در بازار کار شهر ندارند، عامل پس راننده شهری نیز آنها را از شهر رانده و به حاشیه کشانده است.

به منظور سنجش عوامل موثر در حاشیه نشینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و چهار مولفه جاذبه های اجتماعی-فرهنگی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، محرومیت نسبی، و دافعه های اجتماعی-فرهنگی می‌باشد.