پرسشنامه حمایت اجتماعی – ثامنی (۱۳۷۵)

پرسشنامه حمایت اجتماعی – ثامنی (۱۳۷۵)

حمایت اجتماعی: حمایت اجتماعی میزان آرامش، احترام، کمک یا مراقبتی است که فرد از سوی افراد یا گروه های مختلف دریافت میکند و عامل مهمی برای محافظت فرد در برابر استرسها است. حمایت اجتماعی به عنوان شبکه حمایتی به سیستمی با دامنه بزرگ تا کوچک از افراد اشاره دارد که زمان نیاز به کمک، قابل دسترس باشند. حمایت اجتماعی به صورت حمایت دریافتی و ادراک شده مفهوم سازی میشود. حمایت اجتماعی دریافتی، اعمالی را در بر میگیرد که به وسیله اعضای شبکه اجتماعی انجام میشود تا به فردی که نیاز دارد، کمک شود. حمایت اجتماعی ادراک شده، مفهومی است که به ارزیابی های ذهنی افراد درباره روابط و رفتارهای حمایتی اشاره دارد.

به منظور سنجش حمایت اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه و دو بعد حمایت اجتماعی مربوط به دوستان و حمایت اجتماعی مربوط به خانواده می‌باشد که از پژوهش معتبر ثامنی (۱۳۷۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.