پرسشنامه حمایت عاطفی مصرف کننده – سینتیوس و لوناردو (۲۰۱۶)

پرسشنامه حمایت عاطفی مصرف کننده – سینتیوس و لوناردو (۲۰۱۶)

حمایت عاطفی: یک استراتژی یا رویکرد است که مشکل را حل نکرده ولی با حل مشکل برابری می کند. وابستگی عاطفی عبارت از شدت پیوندهایی است که درشخصیت یک فرد و رفتار برقرار می شود. در ارتباط با تئوری وابستگی، این پیوند از طریق نمودار حافظه ای و یا ارائه روانی مثال زده می شود که شامل تفکرات و احساسات در مورد رفتار مصرفی و روابط آن با شخصیت فرد است.

به منظور سنجش و ارزیابی حمایت عاطفی مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سینتیوس و لوناردو (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.