پرسشنامه خرید اینترنتی – دهدشتی شاهرخ و تونکه نژاد (۱۳۸۵)

پرسشنامه خرید اینترنتی – دهدشتی شاهرخ و تونکه نژاد (۱۳۸۵)

خرید اینترنتی به مجموعه انگیزه ها، رفتارها، ساز و کارها و فرآیندهایی گفته می شود که از طریق آن مشتری کالای مورد تقاضای خود را با به کارگیری شبکه های الکترونیکی، و به طور خاص اینترنت، خریداری می کند.

به منظور سنجش خرید اینترنتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دهدشتی شاهرخ و تونکه نژاد (۱۳۸۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.