پرسشنامه خرید تکانشی – روک و فیشر (۱۹۹۵)

پرسشنامه خرید تکانشی – روک و فیشر (۱۹۹۵)

خرید تکانشی یا خرید آنی میزان احتمالی است که یک فرد در یک موقعیت خرید، هیجان زده شده و سریعاً و بدون سنجش اطلاعات، دست به خرید بزند. خرید آنی به آن دسته از خریدهایی اطلاق می شود که مرزهای منطقی و متداول فرآیند خرید را در هم میشکند و بدون ارزیابی جایگزینهای متعدد و سبک سنگین کردن پیامدها عمدتاً پس از تأثیرپذیری فرد از محرکهای درونی یا بیرونی و در مدت زمانی بسیار کوتاه رخ میدهد .

به منظور سنجش و ارزیابی خرید تکانشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر روک و فیشر (۱۹۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.