پرسشنامه خستگی مزمن چالدر و همکاران (۱۹۹۳)

پرسشنامه خستگی مزمن چالدر و همکاران (۱۹۹۳)

خستگی مزمن، خستگی مداوم، شکایت مداوم و ناراحت کننده از احساس فرسودگی پس از تلاش مختصر ذهنی (مانند انجام یا تلاش برای انجام وظایف روزانه که نیاز به تلاش ذهنی زیادی ندارند) یا شکایت مداوم و ناراحت کننده از احساس خستگی و ضعف جسمی پس از فعالیت مختصر بدنی است که حداقل ۶ ماه طول می کشد و یکی از علائم زیر ممکن است وجود داشته باشد: احساس ناراحتی، گیجی، سردردهای تنشی، اختلال خواب، ناتوانی برای آرمیدگی و تحریک پذیری که با استراحت و آرامیدگی تسکین نمی یابد. مطالعات صورت گرفته در زمینه سبب شناسی خستگی مزمن و اینکه چرا برخی افراد و نه همه افراد دیگر دچار آن می شوند نشان می دهد که عوامل زیستی یکی از سه علت اصلی ایجاد خستگی مزمن می‌باشد. بسیاری از مطالعات گزارش می کنند که نابهنجاری‌های عصبی-هورمونی، نابهنجاری‌های خواب، نابهنجاری‌های قلبی-عروقی و تنفسی و افسردگی از جمله عوامل زیستی مهمی هستند که می توانند زمینه ساز خستگی مزمن شوند.

به منظور سنجش خستگی مزمن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و ابعاد خستگی جسمی و خستگی ذهنی می‌باشد که از پژوهش معتبر چالدر و همکاران (۱۹۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است