پرسشنامه خلاقیت استراتژی بازاریابی – اسلاتر و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه خلاقیت استراتژی بازاریابی – اسلاتر و همکاران (۲۰۱۰)

خلاقیت استراتژی بازاریابی: استراتژی بازاریابی برنامه علمی راجع به تولید، توزیع، ترفیع و قیمت گذاری محصولات و خدماتی است که نیازهای مشتریان خاصی را در بازار هدف فراهم می کند. استراتژی بازاریابی بهترین روش بکارگیری منابع سازمانی وتاکتیک های تامین و برآورده کردن اهداف کلان و بخشی سازمان را بیان می کند. استراتژی های بازاریابی خلاق آمیخته بازاریابی جهت توانمند سازی تجارت و یا کسب و کار در رسیدن به اهداف بازاریابی می باشد و خلاقیت استراتژی، حالت های متفاوت استراتژی شرکت به روشی منحصر بفرد است که شرکت را از رقبا متمایز می کند . استراتژی بازاریابی خلاق یا نوآور، وضعیت شرکت را به روشی که منحصر بفرد و از نظرالگو برداری توسط رقبا مشکل باشد قرار می دهد. استراتژی های بازاریابی خلاق استفاده از پیشنهادات با ارزش نو، مدل های قیمت گذاری جدید، شبکه ارزش مشتری و راه کارهای گسترده دیگر که پاسخی است به علایق و ترجیهات خاص مشتری ایجاد می کند. این عناصر آمیخته بازاریابی می توانند ارزش منحصر به فرد مشتری را فراهم کنند، یا دلایلی را به مشتری برای خرید ارایه دهند. بنابراین استراتژی خلاق و نوآور شرکت را در وضعیتی قرار می دهد که منحصر به فرد باشد و الگو برداری توسط سایر رقبا مشکل باشد و ممکن است منبعی برای مزیت رقابتی قرار گیرد. استراتژی های بازاریابی خلاق و مهارت اجرای استراتژی بازاریابی موجب می شود شرکت ها در برابر تغییرات حفظ شوند . بنابراین دستورالعمل مناسب برای مدیران تلاش برای عالی بودن در هر دو زمینه است. بعضی از محققان بواسطه مهارت اجرای استراتژی در بهره برداری از حال و بررسی آینده موفق بوده اند، همچنین آنها ابراز کرده اند تعداد کمی از شرکت ها دارای این مهارت هستند.

به منظور سنجش و ارزیابی خلاقیت استراتژی بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اسلاتر و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.