پرسشنامه خودآگاهی مسیر شغلی – کرمانی (۱۳۹۰)

پرسشنامه خودآگاهی مسیر شغلی – کرمانی (۱۳۹۰)

خودآگاهی مسیرشغلی: به عنوان درک نسبتاً کامل و صحیح فرد از شرایط و ویژگی های فردی خود و محیط اطرافش تعبیر می شود. خودآگاهی به مفاهیم واقعی و دقیق از علایق، ارزش ها، توانایی ها، محدودیت ها و اولویت های سبک زندگی فرد بازمی گردد .

به منظور سنجش و ارزیابی خودآگاهی مسیر شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. در این آزمون آگاهی آزمودنی از خودش در زمینه استعدادها، رغبت ها، شخصیت، ارزش ها، باورها، مهارت ها و توانایی ها سنجیده می شود که تا چه اندازه در این ابعاد به شناخت شخصی دست پیدا کرده است. به عبارت دیگر تا چه اندازه از ابعاد مختلف رشدی خود با خبر و آگاه است. این آزمون ناوابسته به فرهنگ است. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کرمانی (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.