پرسشنامه رایگان خودشکوفایی اهواز – اسماعیل خانی و همکاران (۱۳۸۰)

پرسشنامه رایگان خودشکوفایی اهواز – اسماعیل خانی و همکاران (۱۳۸۰)

به منظور سنجش خودشکوفایی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اسماعیل خانی و همکاران (۱۳۸۰)  استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.