پرسشنامه خودشیء انگاری – فردریکسون و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه خودشیء انگاری – فردریکسون و همکاران (۱۹۹۸)

به منظور سنجش خودشیء انگاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ابعاد ارزش های مبتنی بر ظاهر و ارزشهای مبتنی بر صلاحیت می‌باشد که از پژوهش معتبر فردریکسون و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.