پرسشنامه خود توسعه ای معلمان – پرالت (۲۰۰۸)

پرسشنامه خود توسعه ای معلمان – پرالت (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی خود توسعه ای معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پرالت (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.