پرسشنامه رایگان خود رهبری

پرسشنامه رایگان خود رهبری

به منظور سنجش و ارزیابی وضعیت خودرهبری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه و ۱۲ خرده مقیاس ویژگی متمرکز شدن، ویژگی مشخص کردن اهداف، ویژگی مشخص کردن جهت، ویژگی هدف گذاری، ویژگی تعیین نقاط قوت، ویژگی ایجاد هماهنگی، ویژگی خودانگیزشی، ویژگی لذت آنی، ویژگی انعطاف پذیری فکری، ویژگی اصلاح مسیر، ویژگی عبور از موانع و ویژگی تجربه ی ماجراها می‌باشد.