پرسشنامه دانش محیط زیستی – لارسون و خان (۲۰۱۱)

پرسشنامه دانش محیط زیستی – لارسون و خان (۲۰۱۱)

دانش محیط زیست: دانش زیست محیطی به عنوان دانش عمومی در مورد حقایق، مفاهیم و روابط محیط طبیعی و اکوسیستمهایش تعریف میشود.

به منظور سنجش و ارزیابی دانش محیط زیستی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لارسون و خان (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.