پرسشنامه دانش و آگاهی جنسی – هوپر (۱۹۹۲)

پرسشنامه دانش و آگاهی جنسی – هوپر (۱۹۹۲)

دانش و آگاهی جنسی: یکی از مولفه های مهم یک ارتباط جنسی موفق، دانش و آگاهی جنسی است. حیطه های مهم دانش جنسی که باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: آناتومی جنسی- چرخه پاسخ جنسی و انواع اختلالات جنسی شایع در زنان هستند که در جلسه مشاوره و درمان جنسی در اختیار مراجعین قرار می گیرند. منظور از آناتومی جنسی،‌ تشریح دستگاه تناسلی زنان است.

به منظور سنجش و ارزیابی دانش و آگاهی جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه بسته پاسخ در قالب دو فرم بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت و دو گزینه صحیح و غلط می‌باشد که از پژوهش معتبر هوپر (۱۹۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.