پرسشنامه دانش و نگرش جنسی – بشارت و رنجبرکلاگری (۱۳۹۲)

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی – بشارت و رنجبرکلاگری (۱۳۹۲)

دانش و نگرش جنسی: منظور دانش جنسی فرد و نگرشی مثبتتر بر روابط جنسی است که با جنبه های مختلف رفتار، عملکرد، رضایت و سلامت جنسی در ارتباط است.

به منظور سنجش و ارزیابی دانش و نگرش جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و دو خرده مقیاس دانش و نگرش جنسی می‌باشد که از پژوهش معتبر بشارت و رنجبرکلاگری (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.