پرسشنامه درگیری در کار خلاقانه – تایرنی و همکاران (۱۹۹۹)

پرسشنامه درگیری در کار خلاقانه – تایرنی و همکاران (۱۹۹۹)

به منظور سنجش درگیری در کار خلاقانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر تایرنی و همکاران (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در سه مطالعه در سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.