پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان – گراتز و رومر (۲۰۰۴)

پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان – گراتز و رومر (۲۰۰۴)

به منظور سنجش دشواری تنظیم هیجان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه و ابعاد عدم پذیرش هیجان‌ها، اهداف، تکانه‌ها، آگاهی، استفاده از راهبردها و وضوح در هیجان‌ها می‌باشد که از پژوهش معتبر گراتز و رومر (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.