پرسشنامه رابطه همشیران فرمن و برمستر (۱۹۸۵)

پرسشنامه رابطه همشیران فرمن و برمستر (۱۹۸۵)

این پرسشنامه خودگزارشی توسط فرمن و برمستر در سال ۱۹۸۵ ساخته و توسط عزیزی (۱۳۹۰) به فارسی برگردانده شد. نسخه بلند این آزمون دارای ۴۸ سؤال و ۴ عامل اصلی صمیمیت (گرمی/نزدیکی)، حوزه تعارض، حوزه رقابت و حوزه وضعیت نسبی قدرت تعارض، رقابت و وضعیت نسبی قدرت است. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.