پرسشنامه رایگان منبع کنترل سلامت جنینی لابز و ورتل (FHLC)

پرسشنامه رایگان منبع کنترل سلامت جنینی لابز و ورتل (FHLC)

مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در سال ۱۹۷۸ توسط والستون و همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سلامت افراد ساخته شد. این موضوع که شخص دارای محور کنترل سلامتی (منبع کنترل سلامت) از نوع درونی یا بیرونی باشد، بر اساس یک مجموعه مشخصات است. پرسشنامه کانون کنترل سلامت دارای ۱۸ پرسش و ۳ زیر مقیاس منبع کنترل سلامت درونی، منبع کنترل سلامت مربوط به افراد موثر و سلامت مربوط به شانس می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.