پرسشنامه رشد خرد (WDS) – براون (۲۰۰۴)

پرسشنامه رشد خرد (WDS) – براون (۲۰۰۴)

خرد: در برخی از فرهنگ های لغت، خرد عبارت است از بینش و دانش درباره خود و جهان… و قضاوت عمیق در مورد مسائل دشوار زندگی . لغت نامه دانشگاهی وبستر خرد را قدرت قضاوت درست و دنبال کردن صحیح ترین روش عمل بر پایه دانش، تجربه و فهم و فرهنگ آکسفورد، آن را قضاوت و هدایت درست در موضوع های دشوار و نامشخص زندگی تعریف کرده است. به گونه کلی تعاریف گوناگونی که توسط نظریه پردازان از سازه خرد ارائه شده است را میتوان مهارت، قصد و کاربرد تجربیات مهم زندگی در تسهیل رشد بهینه خود و دیگران، یکپارچگی شناختی، تأملی و عاطفی فرد، تعادل میان منافع درون فردی، بینفردی و برون فردی به منظور انطباق، تغییر و انتخاب محیط  و نظام دانش تخصصی در حیطه پارادایم بنیادین زندگی خلاصه کرد.

به منظور سنجش و ارزیابی رشد خرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۶ گویه و هشت مولفه خودآگاهی، مدیریت هیجان، نوع دوستی، رهبری، قضاوت، دانش زندگی، مهارتهای زندگی و تمایل به یادگیری می‌باشد که از پژوهش معتبر براون (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.