پرسشنامه رضایتمندی والدینی – کاورمن (۱۹۸۹)

پرسشنامه رضایتمندی والدینی – کاورمن (۱۹۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایتمندی والدینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کاورمن (۱۹۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.