پرسشنامه رایگان رضایت از زندگی در سالمندان (LSI-Z) – نیوگارتن و همکاران (۱۹۶۱)

پرسشنامه رایگان رضایت از زندگی در سالمندان (LSI-Z) – نیوگارتن و همکاران (۱۹۶۱)

به منظور سنجش رضایت از زندگی در سالمندان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر نیوگارتن و همکاران (۱۹۶۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.