پرسشنامه رضایت جنسی زنان متسون و ترپنل (SSS-W)

پرسشنامه رضایت جنسی زنان متسون و ترپنل (SSS-W)

میزان خرسندی زوجین از روابط جنسی و توانایی در لذت بردن و لذت دادن به یکدیگر رضایت جنسی خوانده می شود. به منظور سنجش و ارزیابی میزان رضایت جنسی زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مستون و ترپنل (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.