پرسشنامه رضایت مشتریان اینترنتی – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه رضایت مشتریان اینترنتی – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

رضایت مشتری به عنوان پاسخ تحقق سطح انتظارات مشتری تعریف می شود: قضاوت مصرف کننده مبنی بر اینکته یک محصول یا خدمت سطح مطلوبی از تحقق مرتبط با مصرف را ارائه می دهد.

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت مشتریان اینترنتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ریتا و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.