پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای. جی. دوبرین

پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای. جی. دوبرین

به منظور سنجش و ارزیابی رفتارهای سیاسی کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای  گویه ۱۹ می‌باشد که از منبع معتبر دوبرین (۱۹۸۸) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در دو مطالعه در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.