پرسشنامه رفتار اوایل کودکی – فرم خیلی کوتاه (ECBQ-VSF) روتبرت (۲۰۰۱)

پرسشنامه رفتار اوایل کودکی – فرم خیلی کوتاه (ECBQ-VSF) روتبرت (۲۰۰۱)

به منظور سنجش رفتار اوایل کودکی توسط والدین (مادر) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه و ابعاد هیجان های منفی، شادخویی و مهار موثر می‌باشد که از پژوهش معتبر روتبرت و همکاران (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.