پرسشنامه رایگان رفتار خرج کردن – ادواردز (۱۹۹۳)

پرسشنامه رایگان رفتار خرج کردن – ادواردز (۱۹۹۳)

به منظور بررسی و ارزیابی عادات و رفتارهای خرج کردن افراد می توان از پرسشنامه رفتار خرج کردن که توسط ادواردز (۱۹۹۳) طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه است که با استفاده از مقیاس چهار گزینه ای نوع لیکرت نمره گذاری می شود.