پرسشنامه رفتار مشتری مداری – خلیفه (۱۳۹۴)

پرسشنامه رفتار مشتری مداری – خلیفه (۱۳۹۴)

رفتار مشتری مداری: مشتری مداری مجموعه ای از باورهایی است که منافع مشتری را بدون استثنا کردن آن از منافع سایر افراد مثل مالکان، مدیران و کارکنان باهدف ایجاد سازمانی سودآور در بلندمدت در اولویت قرار می دهد.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار مشتری مداری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر خلیفه (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.