پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (KCAQ) – کاپنبرگ و هالپرن (۲۰۰۶)

پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (KCAQ) – کاپنبرگ و هالپرن (۲۰۰۶)

به منظور سنجش و ارزیابی روابط میانی دلبستگی کودکان (قبل از دبستان و دبستان) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد تکامل انطباقی مثبت، واکنش هیجانی، رفتارهای منفی، دوری گزیدن از حمایت چهره دلبستگی/فرد مراقب می‌باشد که از پژوهش معتبر کاپنبرگ و هالپرن (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.