پرسشنامه سازگاری جنسی – متسون و ترپنل (۲۰۰۵)

پرسشنامه سازگاری جنسی – متسون و ترپنل (۲۰۰۵)

سازگاری جنسی به معنای آگاهی هر یک از همسران از نیازهای جنسی طرف مقابل و تلاش برای سازگار شدن با او در رابطه جنسی می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی میزان سازگاری جنسی زوجین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر متسون و ترپنل (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.