پرسشنامه رایگان سبک‏های انطباقی APSI-35

پرسشنامه رایگان سبک‏های انطباقی APSI-35

سبک‏های انطباقی ویژگی ‏های شخصی هستند که به فرد اجازه می‏دهند در روابط اجتماعی مشارکت نماید و روابط خود را تنظیم نماید.

به منظور سنجش و ارزیابی سبک‏های انطباقی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه و ابعاد شوخ‏طبعی، پیش‏بینی، توافق، فراکنش‏گرایی و مراعات و ملاحظه می‌باشد.