پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – حسین چاری و دهقانی زاده (۱۳۹۱)

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – حسین چاری و دهقانی زاده (۱۳۹۱)

به منظور سنجش سرزندگی تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر حسین چاری و دهقانی زاده (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.