پرسشنامه سنجش بار مراقبتی (مراقبت از بیمار)

پرسشنامه سنجش بار مراقبتی (مراقبت از بیمار)

پرسشنامه سنجش بار مراقبتی زاریت و همکاران (۱۹۸۰) شامل ۲۲ سوال در مورد بار مراقبتی است که در اثر مراقبت از یک بیمار بر روی فرد مراقبت دهنده تحمیل می شود. این پرسشنامه در سال ۱۹۸۰ توسط زاریت و همکارانش برای تعیین سطح بار مراقبتی بیماری طراحی شد. این پرسشنامه از مراقبین خانواده بیماران گرفته خواهد شد و برای پاسخگوی به هر سوال امتیازاتی به صورت هرگز (۰)، بندرت (۱)، بعضی اوقات (۲)، اغلب (۳)، همیشه (۴) اختصاص داده خواهد شد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۰ مورد تایید قرار گرفته است.