پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده – پولارد و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده – پولارد و همکاران (۱۹۹۸)

بخشش در خانواده: بخشودن و بخشش یک فضیلت اخلاقی است که در برابر خطای دیگران انجام می شود و قابل آموزش دادن است. به منظور سنجش و ارزیابی بخشش در خانواده و در زندگی زناشویی می توان از پرسشنامه ای که توسط پولارد، اندرسون، اندرسون و جنینگز (۱۹۹۸) تهیه شده است، استفاده کرد. بنا به اظهارات پولارد و همکاران (۱۹۹۸) این مقیاس در صدد یافتن میزان بخشش در خانواده ها و نیز ابعاد بخشش است.

به منظور سنجش بخشش در خانواده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه و ابعاد درک واقع بینانه، تصدیق خطا، جبران عمل ارتکابی، دلجویی کردن، احساس بهبودی و سبک بالی می‌باشد که از پژوهش معتبر پولارد و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۰ مورد تأیید قرار گرفته است.