پرسشنامه سنجش ترجیح برند چانگ و لیو (۲۰۰۹)

پرسشنامه سنجش ترجیح برند چانگ و لیو (۲۰۰۹)

ترجیح برند تعصبی است که مصرف‌کننده نسبت به یک برند خاص حفظ می‌کند و یا میزانی است که مشتری خدمات ارائه شده توسط شرکت فعلی خود را در مقایسه با خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های دیگر در مجموعه‌ی قیمتی که نزد وی تعریف شده است برمی‌گزیند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که به موجب ایجاد ارزش ویژه برند، مزایای ترجیح برند و قصد خرید بیشتر در مصرف‌کننده برای شرکت به ارمغان می­ آید. همچنین قصد خرید به عنوان نقشه مشتری برای خرید از برندی خاص و صرف زمان و توجه قابل مالحظه ای نسبت به آن برند تعریف می‌نمایند.

به منظور سنجش ترجیح برند مصرف کنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای چهار گویه می‌باشد که از پژوهش‌ معتبر چانگ و لیو (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته‌اند. پرسشنامه به گونه ای است که قابلیت استفاده در هر دو رده محصولات و خدمات را دارا می باشد.