پرسشنامه سواد دیجیتال – سان (۲۰۱۵)

پرسشنامه سواد دیجیتال – سان (۲۰۱۵)

برخی از محققان معتقدند سواد رسانه ای یعنی مجموعه دانش ها و آگاهی هایی که افراد جامعه را به سمت کنترل درونی در زمینه بهره وری از رسانه های جمعی هدایت میکنند. همه افراد به شکلی در رویارویی با پیامدهای رسانه ها مهارت هایی را کسب کرده و اطلاعاتی را نیز به دست می آورند. امروزه با توجه به توسعه چشم گیر وسایل و فناوری های ارتباطی دیجیتالی نوع خاصی از سواد رسانه ای به نام سواد دیجیتالی مطرح شده است.

به منظور سنجش متغیر سواد دیجیتال می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سان (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.