پرسشنامه شخصیت مرزی STB

پرسشنامه شخصیت مرزی STB

شخصیت مرزی: اختلال شخصیت مرزی دارای یک الگوی فراگیر بی ثباتی در روابط بین فردی، خودانگاره و عواطف، همراه تکانشگری بارز است که از اوایل بزرگسالی شروع می شود. زمینه بروز این اختلال متفاوت و با ویژگی های آشفتگی و حالت های هیجانی اضطراب، خشم، افسردگی و رفتارهای خطرناک مانند آسیب رساندن به خود و سو مصرف دارو همراهی دارد.

به منظور بررسی شخصیت مرزی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و ابعاد ناامیدی، تکانشگری و علائم تجزیه ای و پارانوییدی وابسته به استرس می‌باشد که در آکسفورد و بر اساس ملاک های DSM-III ساخته شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۴ مورد تأیید قرار گرفته است.