پرسشنامه شدت خشم کودکان ChIA – نلسون و فینچ (۲۰۰۰)

پرسشنامه شدت خشم کودکان ChIA – نلسون و فینچ (۲۰۰۰)

به منظور سنجش شدت خشم کودکان در سنین ۱۶-۶ سال می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۹ گویه و ابعاد ناکامی، پرخاشگری بدنی، روابط با همسالان و روابط با مراجع قدرت می‌باشد که از پژوهش معتبر نلسون و فینچ (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.